Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

 

Källor till 1361 års strider i Mästerby

Redan flera, med 1361 ungefärligt samtida källor, nämner att tre slag stod på Gotland. Till dessa källor hör 

 • Sjællandske KrØnike från ca 1365

 • Libellus de Magno Erici Rege författad någon gång mellan 1365 och 1371

  

Grenskorset i Mästerby, en minnessten över striderna vid Fjäle myr. Foto: Allan Lingström

Ovanstående källor nämner dock, förutom Visby, inte var striderna stod. Den första källa som nämner Mästerby är 

 • Cronica Guthilandorum av H. N. Strelow 1633

Strelows skildring är skriven långt efter 1361 års händelser men det är möjligt att han hade tillgång till äldre källor, som förstördes vid en prästgårdsbrand år 1735. Han berättar att det stod två strider på Fjäle myr i Mästerby, dagarna efter varandra, och att den danske kungen sedan lät resa ett stenkors vid Grens gård. Det är inte troligt att Atterdag själv lät resa detta kors, utan det gjordes förmodligen av gutarna några år senare.

Det som också pekar på att strider ägt rum i Mästerby är förutom källorna, sägnerna och den muntliga traditionen även lösfynd, gjorda före år 2006. Till dessa hör: 

 • Tre ringbrynjor (samtliga förkomna)
 • Två rondelldolkar
 • Skäktor (armborstpilspetsar)
 • Stigbyglar
 • Sporrar

Vid 2006 och 2007 års undersökningar har projektgruppen Mästerby 1361 lokaliserat ett femtiotal föremål med koppling till 1361 års strider. Dessa har både paralleller till fynden i massgravarna vid Korsbetningen i Visby, samt kompletterar detta material. Till fynden hör:

 • Skäktor
 • Lansspets
 • Delar av spikklubbor
 • Stridsknivar
 • Delar av rustningar i form av lameller, söljor och beslag
 • Delar av ringbrynjor

Sammantaget visar källor, sägner, fynd och muntlig tradition otvetydigt att strider ägde rum mellan gutar och danskar i Mästerby socken, dagarna innan striden vid ringmuren.

Läs mer

Hammarhjelm, Bengt (1998). Gotländsk krigshistoria. Från gutasagan till 1814.

Lingström, Maria (2008). Mästerby 1361-fortsatt sökande efter striden mellan gutar och danskar. Riksantikvarieämbetet, Avd. för arkeologiska undersökningar, UV Syd, Dokumentation av fältarbetsfasen 2008:1, arkeologisk undersökning.

Lingström, Maria m. fl. (2007). Mästerby 1361- gutarnas strid mot Valdemar Atterdag. Riksantikvarieämbetet, Avd. för arkeologiska undersökningar, UV Syd, Dokumentation av fältarbetsfasen 2007:3, arkeologisk undersökning. 

Lingström, Maria (2007). Mästerby 1361- slagfältsarkeologi i Valdemar Atterdags fotspår. Gotländskt arkiv 2007.

Thordeman, Bengt (1939). Armour from the Battle of Wisby 1361.

Thordeman, Bengt (1944). Invasion på Gotland 1361.